Najważniejsze zmiany prawne

Zmiany w prawie oświatowym, które zaszły w 2015 roku, budzą w nauczycielach wiele pytań i obaw. Jesteśmy jednak gotowi, by wspierać nauczycieli wszystkich przedmiotów i na wszystkich poziomach nauczania.

Zadbaliśmy o to, by wszystkie informacje o zmianach w edukacji zebrać w jednym miejscu. Serwis www.dotacjeMEN.operon.pl zawiera zawsze aktualne informacje o dotacjach, umożliwia rezerwowanie i zamawianie książek.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Od roku szkolnego 2015/2016 państwo wspomaga rodziców w zakupie materiałów dydaktycznych dla uczniów. Oznacza to, że szkoły otrzymają dotację na zakup materiałów dydaktycznych i wyposażą uczniów w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Organizacja zakupów materiałów dydaktycznych w ramach dotacji jest obowiązkiem dyrektora szkoły.

Dotacja na zakup materiałów dydaktycznych jest przewidziana dla szkół podstawowych i gimnazjów. Wprowadzana jest stopniowo i w roku szkolnym 2016/2017 będzie dotyczyć:

Co z uczniami klas nieobjętych dotacją?

Dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz roczników nieobjętych jeszcze dotacją materiały dydaktyczne będą samodzielnie kupować rodzice – tak jak dotychczas.

Dotacja na zakup materiałów

W zależności od poziomu nauczania w 2016 r. szkoły otrzymają różną kwotę dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Kwota dofinansowania z budżetu wyniesie:

* Kwoty dotacji muszą zostać pomniejszone o 1% tzw. kosztu obsługi zadania – środki te zostają w gminie. Oznacza to, że szkoły dysponują tak naprawdę środkami w wysokości odpowiednio 138,60 oraz 247,50 zł na podręczniki i materiały edukacyjne oraz 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe.   Warto pamiętać

 • Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji muszą służyć trzem rocznikom uczniów.
 • Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu materiałów ćwiczeniowych lub podręczników za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.
 • Raz na trzy lata (zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji celowej) dla każdego oddziału klasowego, ze środków dotacji celowej, szkoła będzie mogła zakupić dodatkowy komplet podręczników.

Przykładowe wykorzystanie dotacji zgodnie z sugerowanymi cenami dotacyjnymi

Wymogi formalne względem podręczników

Od 2015 r. została wprowadzona modyfikacja warunków dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Wymóg wieloletniego użytku oznacza:

 • zakaz zamieszczania w podręcznikach pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających wypełniania (ma to służyć m.in. umożliwieniu wieloletniego użycia każdego egzemplarza podręcznika przez kolejne roczniki uczniów),
 • zakaz zamieszczania w podręcznikach odwołań i poleceń nawiązujących do dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia, opracowanych przez określonego wydawcę.

W drugim roku reformy wymóg wieloletniego użytku dotyczy podręczników do:

 • IV i V klasy SP
 • I i II klasy GM
 • I i II klasy LO

W kolejnych latach wymóg ten będzie wprowadzany w odniesieniu do kolejnych roczników zgodnie z harmonogramem:

Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji są własnością szkoły. Będą gromadzone w bibliotece szkolnej i nieodpłatnie wypożyczane uczniom. Rolą szkoły jest określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych.

Sposób wyboru podręcznika, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie nowych zasad dotyczących sposobu wyboru podręczników przez nauczycieli. W pierwszym roku reformy (2015/2016) nauczyciele wybrali podręczniki lub materiały edukacyjne, z których zobowiązani są korzystać przez kolejne lata. W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele kontynuują więc swoje wcześniejsze wybory.

Zakup podręcznika, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych

Nowelizacja ustawy nakłada na dyrektora szkoły nowe, ważne zadania. Do jego obowiązków będzie teraz należała organizacja zakupów materiałów dydaktycznych w ramach dotacji.Poniżej przedstawiamy krok po kroku działania, jakie powinien podjąć dyrektor szkoły. Przygotowaliśmy również przydatne wzory dokumentów.skladanie_wniosku-01

Zarządzanie własnością szkoły

Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji są własnością szkoły. Będą gromadzone w bibliotece szkolnej i nieodpłatnie wypożyczane uczniom. Rolą szkoły jest określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych.
zpzdMENnppdk

Dokumenty do pobrania

baner_kursy_dyrektor_webinar

Kalendarz dotacyjny

kalendarz dotacyjny

Oferta dotacyjna

Rozumiemy elementarną potrzebę różnorodności – to dzięki niej nauczyciele mogą rozwijać swój indywidualny warsztat, a także dobierać narzędzia pracy do możliwości i potencjału swoich uczniów.

Dlatego wspieramy nauczycieli wszystkich przedmiotów – do każdego przedmiotu przygotowaliśmy pełną i aktualną ofertę.

Stałe i jednakowe ceny wszystkich podręczników na danym poziomie nauczania:
 • gwarancja równego dostępu do podręczników dla nauczycieli wszystkich przedmiotów
 • gwarancja właściwego wykorzystania dotacji
 • elastyczny system i łatwość rozliczenia dotacji przez dyrektora szkoły
 • możliwość zakupu dodatkowych materiałów przewidzianych w ustawie
Każdy przedmiot jest równie ważny, dlatego stała i jednakowa cena to zabezpieczenie prawa każdego nauczyciela do podręcznika, bez względu na nauczany przedmiot

Rezerwacje i zamówienia

Za pomocą serwisu dotacjeMEN.operon.pl mogą Państwo złożyć zamówienie na podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe objęte dotacją celową MEN.

Zostaw swój adres e-mail, aby otrzymywać praktyczne i przydatne informacje dla dyrektorów szkół